Elżbieta Polak

Elżbieta Polak

Blog

II Lubuski Kongres Kobiet

Niedziela 17 Października 2010

 

Naprawdę udało się! Ponad 500 pań i panów wzięło udział w tegorocznym kongresie, w ubiegłym roku było  300 osób. Czyli warto i trzeba mówić o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn. Jest równość w dokumentach ale nie ma jej w rzeczywistości. Już w 2003 r. Rada Europy zaleciła by w organach decyzyjnych politycznych i publicznych kobiety lub mężczyźni byli reprezentowani w 40%. A jak jest? Kobiet ministrów mamy 28 %, średnia w parlamencie 21,7 %. Co się udało zrobić w naszym regionie, po pierwszym kongresie . 150 tys. Polek i Polaków podpisało się pod obywatelskim projektem ustawy parytetowej. Prezydent Bronisław Komorowski obiecał publicznie, że jak tylko ustawa trafi na jego biurko podpisze ją natychmiast. Premier Donald Tusk zagonił swoich urzędników do przyśpieszenia prac legislacyjnych. Platforma Obywatelska podczas krajowego zjazdu, który się odbył 25 września br. uchwaliła 35% udział kobiet na listach w wyborach samorządowych. To w skali makro, a w naszym regionie: mamy pełnomocnika marszałka ds. równego traktowania, prowadzimy publiczną debatę w celu powszechnej promocji  europejskiej deklaracji o równości kobiet i mężczyzn /uchwalona 22 lata temu/, odbyło się kilkadziesiąt audycji radiowych i telewizyjnych, konferencja regionalna na temat przemocy, zmieniło się podejście dziennikarzy i polityków do tego tematu. Wcześniej traktowali nas z przymrużeniem oka. Co dalej? Aby zwiększyć udział kobiet w życiu publicznym potrzebne są środki pomagające rodzicom w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, trzeba wdrażać kwestie płci do głównego nurtu priorytetów politycznych w tym do tworzenia budżetu prorodzinnego. Mam tu na myśli budowę tanich żłobków i przedszkoli, prorodzinny system podatkowy. Nikt tego za nas , kobiety, nie zrobi, dlatego namawiam do aktywności politycznej . Ja już się zdecydowałam, kandyduję na Prezydenta Zielonej Góry!

Miejsca pracy dla niepełnosprawnych

Czwartek 14 Października 2010

W nawiązaniu do spotkania z niepełnosprawnymi, którzy mówili również o braku jakichkolwiek ofert pracy, apeluję do pracodawców- ZATRUDNIAJCIE NIEPŁNOSPRAWNYCH!

Poniżej zamieszczam uprawnienia pracodawcy, który zdecyduje się utoworzyć miejsce pracy dla osoby niepłnosprawnych.

UPRAWNIENIA PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ:

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego:

 
Pracodawcy zatrudniającemu osoby  niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

 Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę, a w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, także osób niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą, będących osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych (po wcześniejszym przedstawieniu przez te osoby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy:

Pracodawca z tzw. otwartego rynku pracy, nie zapewniający chronionych warunków pracy może zatrudniać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pod warunkiem otrzymania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności pracownika.

W/w pracodawca, a także pracodawca z chronionego rynku pracy może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zwrot dodatkowych kosztów poniesionych
w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, w tym:

- kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb;

- kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy. 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej: 

Pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić osobę niepełnosprawną może otrzymać pomoc na wyposażenie stanowiska pracy takiej osoby.
Pomoc udzielana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie zwrotu kosztów, jakie pracodawca poniósł wyposażając stanowisko nowego pracownika.. Jej wysokość nie może przekroczyć 15-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Pomoc na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej obejmuje zarówno koszy zakupu wyposażenia stanowiska pracy jak i koszty wytworzenia tego wyposażenia  - wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym.

Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego:

Pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne może zorganizować dla nich szkolenie, a poniesione przez niego koszty tego szkolenia mogą zostać zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwota refundacji może wynieść do 80% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do wysokości 2-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale
od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na jedną osobę.

W dniach od 1 stycznia do 31 marca 2009 r. kwota ta wynosiła maksymalnie
6 371,22 zł (wg danych o przeciętnym wynagrodzeniu w I kwartale 2009 r.).

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy:

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Wysokość zwrotu ustala się dzieląc liczbę godzin przeznaczonych na pomoc osobom niepełnosprawnym przez liczbę godzin pracy osób niepełnosprawnych w danym miesiącu i mnożąc uzyskany wynik przez kwotę najniższego wynagrodzenia. Liczba godzin przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekroczyć 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Zwolnienie z wpłat na PFRON:

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy musi dokonywać miesięcznych wpłat
na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%
a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 

  UPRAWNIENIA ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ:

Posiadanie statusu ZPCH wiąże się z możliwością korzystania ze ściśle określonych przywilejów, które rekompensują pracodawcy podwyższone koszty funkcjonowania
w formie zakładu pracy chronionej. Zakład pracy chronionej m.in.:

  • uzyskuje refundację części kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
  • zwolniony jest z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
  • zwolniony jest z podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • a także opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sanacyjnym.

Środki uzyskane z tytułu tych zwolnień w 90% zasilają zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (10% przekazywane jest na PFRON), który obowiązkowo tworzy każdy przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej. Cześć środków zgromadzonych na tym funduszu (nie mniej niż 10%) jest przeznaczona wyłącznie na zaspakajanie potrzeb indywidualnych zatrudnionych
w danym zakładzie pracy chronionej osób niepełnosprawnych (m.in. pomoc na zakup leków, zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, odpłatność za kształcenie
i dokształcanie i inne).

Chcemy władzą się podzielić

Poniedziałek 11 Października 2010

Moje spotkanie z organizacjami osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Deklaracją Madrycką osobom niepełnosprawnym przysługują takie same prawa jak wszystkim innym obywatelom. Osoby niepełnosprawne domagają się Równych Szans a nie litości. Organizacje osób niepełnosprawnych z zadowoleniem przybyły na spotkanie, które było dynamiczne, a na koniec sprawdzono, czy wszystko na pewno zapisałam. Takie wnioski płyną z tych rozmów:

1)  potrzeba utworzenia funduszu wkładów własnych i funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych;

2)  powołanie pełnomocnika ds. niepełnosprawnych zaopiniowanego przez organizacje;

3)  konkursy ofert organizowane dwa razy w roku;

4)  promocja likwidacji barier mentalnych;

5)  prawo jazdy wydawane co dwa trzy lata na czas określony – niepełnosprawni to rozumieją, ale wnioskują o zwolnienie z opłat;

6)  systemowa likwidacja barier budowlanych;

7)  brak umów EFS;

8)  problemy lokalowe – konieczny jest przegląd wykorzystania lokali z zasobów komunalnych dzierżawionych przez organizacje pozarządowe.

Zastal wart zachodu!!!

Sobota 09 Października 2010

Gratuluję, świetna inauguracja sezonu.Prezes Falubazu też jest pod wrażeniem. Zastal wart zachodu i kasy z Lubuskiego Regionalnego Programu, która zasiliła budowę hali widowiskowo-sportowej.

 

Uniwersytet Zielonogórski impulsem rozwoju

Sobota 09 Października 2010

Uniwersytet Zielonogórski impulsem rozwoju

Działalność Uniwersytetu Zielonogórskiego wpisuje się wielkimi literami w realizację strategii rozwoju województwa. Dlaczego?  Bo zależy nam na kształtowaniu regionu w oparciu o wiedzę.

Dzisiaj wygląda to tak, że wzmacniamy i poprawiamy infrastrukturę lubuskiego w wielu obszarach: transportu, przedsiębiorczości, edukacji, ochrony środowiska, kultury, sportu i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć o znaczeniu innowacyjnym i badawczym.

Dlatego naszym priorytetem jest wspieranie UZ - bo to miejsce transferu wiedzy do gospodarki - a to stanowi impuls rozwoju gospodarczego regionu lubuskiego.

W środę, w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczyłam w debacie pt. „Szanse i wyzwania dla rozwoju samorządu terytorialnego”. Była mowa o konieczności decentralizacji - bo państwo powinno zająć się tym, czym musi. Tym, czym nie musi, lepiej zajmie się obywatel, przedsiębiorca, stowarzyszenia.

Uważam, że to Uniwersytet Zielonogórski wie lepiej czy potrzebuje kierunku lekarskiego i prawniczego, więc inicjatywa powinna należeć do uczelni.

Profesor Regulski, jeden z współtwórców reformy samorządowej, przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w samorządach terytorialnych po 20 latach ich funkcjonowania.

Okazało się, że aż 47 % samorządów boi się ryzyka, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, a to powoduje paraliż decyzyjny. Tymczasem wyznacznikiem rozwoju jest zdolność do zmian. Samorząd lubuski jest w tych 50 %, które nie mają obaw.

Dlatego wspieramy powołanie kierunku lekarskiego i prawniczego i podjęliśmy decyzje o dofinansowaniu w ramach LRPO Lubuskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Pierwszego takiego projektu w regionie, który zrodził się na UZ.

Są decyzje, które podejmuje się tu i teraz, bo za chwilę nikomu się nie przydadzą.

Od wielu lat współpracuję i działam w organizacjach pozarządowych, dlatego w tym gorącym okresie kampanii samorządowej spotykam się z organizacjami obywatelskimi, ale również rozmawiam o tym, co zrobić, żeby obywatelowi się chciało!

Przeprowadziłam badania nt. priorytetów. I cóż organizacje pozarządowe mówią:

  • - po pierwsze: praca - rozwój gospodarczy
  • - po drugie: edukacja
  • - po trzecie: ochrona zdrowia

Celowo wspominam o tym w dniu inauguracji kolejnego roku akademickiego, ponieważ chcemy żeby region lubuski był regionem opartym na wiedzy.

Potrzebujemy takiego systemu edukacji, który wykształci przyszłych liderów, przywódców, ludzi ambitnych, dynamicznych, szczęśliwych zielonogórzan.

Młodym ludziom życzę, żeby wam się chciało być tymi liderami i żebyście korzystali z tego, że żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju.

Wideo Relacje

Rozwój dla przyszłości

Czwartek 13 Listopada 2014
więcej

Foto Relacje

Szpica NATO w Babimoście

Wtorek 09 Czerwca 2015
image1 więcej