Elżbieta Polak

Elżbieta Polak
Elżbieta Polak | Aktualności | Lubuskie dba o seniorów

Aktualności

Lubuskie dba o seniorów

Piątek 09 Grudnia 2016
image1

- Województwo od wielu lat jest organizatorem działań, mających na celu wspieranie seniorów. Znajduje to swoje potwierdzenie w praktycznym działaniu jak i podkreśleniu tematyki senioralnej w podstawowych dokumentach strategicznych Województwa – Strategii Polityki Społecznej na lata 2014-2020 oraz wojewódzkich programach z zakresu polityki społecznej, m.in. Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej i Wojewódzkiego Programu Integracji Osób Niepełnosprawnych - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas posiedzenia Lubuskiej Rady Seniorów.

- Chcemy, aby przyszły rok odbywał się pod hasłem polityki senioralnej. W tym roku zarząd przyjął program dla młodych Młodzi on-life, mamy dużą migrację i problemów z tym związanych. Stwierdziliśmy, że jest potrzebny odrębny program i silna jego koordynacja i autentyczne działania. W naszym regionie jest coraz więcej osób starszych, żyjemy dłużej, zmienia się jakość życia. Zmiany w strukturze wieku ludności wskazują na postępujące procesy starzenia się społeczeństwa widoczne są w całej Polsce. Sukcesywnie maleje liczba dzieci i młodzieży w populacji, rośnie liczba  osób starszych. Konieczne jest stworzenie sytemu wsparcia dla tej grupy osób – mówiła marszałek. Podkreślała, że w naszym regionie realizowanych jest dużo działań w tym zakresie.

Od 2013 r. w ramach projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” wprowadzono ofertę studiów podyplomowych w zakresie ekonomii społecznej – dwie edycje, a od 2014 r. roku studiów podyplomowych kierunku „Opieka senioralna - animator środowiska dla osób starszych”.

W 2013 roku dofinansowano 14 gmin na realizację 15 gminnych programów: aktywizujących rodziny do osiągania samodzielności życiowej; wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych oraz profilaktyki społecznej.

W 2014 roku w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” opracowano Program profilaktyczny dla rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie, w którego treści szeroko omówiono zjawisko przemocy wobec osób starszych oraz postawiono liczne postulaty zarówno wobec samorządów jak i społeczności lokalnych.

W 2015 r. w ramach środków PFRON dofinansowano modernizację Rodzinnego Domu Seniora „Leśne Zacisze” w Żarach oraz Domu Pomocy Społecznej w Toporowie, natomiast w 2016 r. dostosowano do potrzeb osób starszych DPS w Kamieniu Wielkim.

W 2016 r. uruchomiono Akademię Liderów Lokalnych (7.6.2. „Efekt Synergii - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”). W ramach Akademii 15 osób zostanie wyposażonych w narzędzia, dzięki którym liderzy będą mogli aktywizować społeczność lokalną, w tym seniorów.

W 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował XVIII Lubuski Tydzień Seniora pod hasłem „Lepsze jutro tworzymy już dzisiaj”. Hasło to było związane z powołaniem Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. W inauguracji XVIII LTS udział wzięło około 200 osób.

 

W trakcie spotkania wybrano przewodniczącą, którą została Urszula Chudak, organizatorka Wschowskiego Kongresu Kobiet oraz wiceprzewodniczących: Edward Korban – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. oraz Zdzisław Paduszyński – Gminna Rada Seniorów w Krośnie Odrz. Podczas spotkania omówiono także plan działań na 2017 r.

Przypomnijmy, 1 sierpnia br. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie powołania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Wpłynęło 34 kandydatur na członków Rady z lubuskich samorządów i organizacji pozarządowych, w tym 14 z północnej części województwa i 20 z południowej.

W skład Rady wchodzą:

  1. Beata Kiecana – Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,            
  2. Iwona Kusiak - Dyrektor Gabinetu Zarządu urzędu marszałkowskiego,
  3. Urszula Chudak – Wschowski Kongres Kobiet,
  4. Julita Karasińska  - Stowarzyszenie „Wsparcie” w Witnicy,
  5. Krystyna Magdziarek – Stowarzyszenie Miłośników Trzciela,
  6. Ludmiła Rudziakowicz – Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
  7. Brygida Wróblewska – Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
  8. Jerzy Mieczysław Jabłoński – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie n/Odrą,
  9. Edward Korban – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim,
  10. Zdzisław Paduszyński – Gminna Rada Seniorów w Krośnie Odrzańskim.

Lubuska Społeczna Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Lubuskiego. Do zakresu działania rady należy: nadanie kierunków regionalnej polityce senioralnej, proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz osób starszych, podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywności w życiu publicznym i społecznym osób starszych oraz pomoc w zwiększeniu dostępu do informacji, przeciwdziałając tym samym dyskryminacji i marginalizacji, opiniowanie projektów rządowych i wojewódzkich programów działań uwzględniających problematykę osób starszych, dążenie do umocnienia międzypokoleniowych więzi, upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych, promowanie zdrowego starzenia się, współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z terenu województwa lubuskiego i kraju.

starsze wiadomości

Wideo Relacje

Rozwój dla przyszłości

Czwartek 13 Listopada 2014
więcej

Foto Relacje

Szpica NATO w Babimoście

Wtorek 09 Czerwca 2015
image1 więcej